Laugaland

Meðferðarheimilið Laugalandi, Eyjafjarðarsveit

                                               Smelltu hér til að sjá myndir frá Laugalandi

Póstfang: 601 Akureyri, sími: 4613910, bréfsími: 461 3911, netfang: pbrodda(hjá)simnet.is
Heimasíða: www.laugalandid.is
Staðsetning: 15 km frá Akureyri, í Eyjafjarðarsveit
Húsrými 558 fm
Rekstraraðili: Pétur Broddason                                                                               
Fjöldi barna: 6 
Fjöldi starfsmanna: 13 í 10.5 stöðugildum.
Skóli: Kennarar í einu og hálfu stöðugildi sjá um kennslu sem fer fram í Hrafnagilsskóla.
Heimilið að Laugalandi er sérhæft meðferðarúrræði fyrir unglinga á aldrinum 13 til 18 ára með fjölþættan hegðunarvanda. Þar er gert ráð fyrir að vistist að jafnaði sex til átta unglingar í einu. Frá árinu 1998 hefur skapast sú hefð að vista einungis stúlkur á staðnum. Þannig næst meiri ró fyrir þær til að byggja upp og styrkja eigin sjálfsmynd.

Meðferð að Laugalandi
Meðferðin að Laugalandi er þrepatengd. Hún byggir á fimm þrepum sem að jafnaði tekur um 9 mánuði að ná árangri með. Vistunarsamningur er gerður við innskrift unglingsins. Að honum standa forsjáraðilar, barnaverndarnefndir, meðferðaraðilar og unglingurinn. Samningurinn er yfirleitt gerður til eins árs. Árangur í meðferð ræður þó mestu um hversu dvölin verður löng.

Markmið meðferðar

Að stúlkurnar öðlist jákvæða reynslu af heilbrigðum lífsháttum

Að stúlkurnar læri að fara eftir reglum, ganga vel um, taka tillit til annarra og að bera virðingu fyrir sjálfri sér og öðrum.

Að stúlkurnar geti sett sér raunhæf markmið í framförum, námi og samskiptum og læri hvernig hægt er að ná þeim.

Að unnið sé á faglegan hátt að góðum tengslum milli stúlknanna annars vegar og  fjölskyldu þeirra hins vegar.

Að stúlkurnar nái að vinna sér traust hjá foreldrum og meðferðaraðilum.

Að stúlkurnar fái tækifæri til að vera virkir þátttakendur í þeirri “stórfjölskyldu” sem boðið er uppá á meðferðarheimilinu.

Að stúlkurnar stundi skóla reglulega að vetri og vinnu við hæfi að sumri.

Að stúlkurnar öðlist innsæi í fyrri hegðun og nái að vinna sig út úr þeim vandamálum sem upp hafa komið í þeirra nærumhverfi.

Að stúlkurnar læri að nýta sér þau bjargráð sem þeim eru kennd á Laugalandi.

Að stúlkurnar öðlist sjálfstraust og sjálfsvirðingu í meðferðinni og geti sagt NEI  þegar það á við.


Leiðir til að ná markmiðunum
Meðferðin er fer fram í samráði við barnaverndarnefnd og foreldra unglingsins. Haldnir eru reglulegir samráðsfundir með þessum aðilum. Einnig er boðið uppá fjölskylduvinnu í tengslum við samráðsfundi. Til að tryggja að unglingurinn yfirfæri framfarir sínar í annað umhverfi er lögð rík áhersla á að skipuleggja helgarleyfi þeirra vel. Áætlað er að unglingurinn geti farið tvisvar til þrisvar á hvorri skólaönn í helgarfrí auk jóla- og páskafrís, en það er þó háð því hvernig hann stendur sig í meðferðinni. Ef unglingurinn misstígur sig í leyfinu er samkomulag um að hann komi strax aftur til baka. Nálægðin við þjónustu Akureyrar er heppileg og býður upp á fjölbreytni í félagsstarfi. Fjarlægðin frá ljósum næturlífs bæjarins getur á hinn bóginn veitt þá ró sem stundum þarf til að takast á við meðferðina.
Í meðferðinni er lögð áhersla á þjálfun í félagsfærni og sjálfstjórn, meðal annars með ART-þjálfun (Aggression Replacement Training). Þjálfunin og meðferðin miða m.a. að því að auka hæfni og áhuga á að finna betri lausnir í samskiptum, að hugsa um og takast á við aðstæður sem geta leitt til vandræða og átta sig á hvaða tilfinningar fylgja því. Notað er umbunar- og þrepakerfi sem styður við atferlismótun og árangur í að fylgja ákveðnum reglum, standa við samninga og að vanda sig í samskiptum. Kristján Már Magnússon sálfræðingur starfar við heimilið. Hlutverk hans er að halda utan um meðferðaráætlanir, hafa unglingana í viðtölum eftir þörfum, sitja fundi með skóla, sitja samráðsfundi með foreldrum, vistunaraðilum, unglingi og rekstraraðilum, taka þátt í hópfundum með unglingunum, sitja starfsmannafundi, vera í fjölskylduvinnu og sjá um fræðslu ásamt rekstraraðilum. Einnig sér hann ásamt rekstraraðilum um að senda barnaverndarnefnd og Barnaverndarstofu skýrslur um gang meðferðarinnar og lokaskýrslu um ungling fyrir útskrift. Þar kemur m.a. fram hvaða stuðning unglingurinn þarf að mati meðferðaraðila eftir að meðferð líkur.

Þrepakerfi Laugalands

Útskrift
Í sameiningu meta forstöðumenn Laugalands, barnaverndarnefnd, foreldrar og Barnaverndarstofa hvenær skuli útskrifa unglinginn. Þegar útskrift er ákveðin er hún framkvæmd á þeim hraða sem hentar unglingnum best. Áhersla er lögð á að hafa umskiptin með sem lengstum fyrirvara þannig að unglingurinn nái að aðlagast áður en raunveruleg breyting verður.

Laugaland - skólastarf
Kennsla unglinganna fer fram í sérdeild Hrafnagilsskóla. Hverjum unglingi er mætt þar sem hann er staddur námslega og er sérkennsla töluverð en reynt er að aðlaga unglingana inn í aðra bekki eftir því sem við á. Allar bóklegar greinar eru kenndar sér, en íþróttir, sund og ýmiss önnur fög eru kennd í hópkennslu með öðrum nemendum skólans. Stefnt er að því að nemendur verði á sama róli og jafnaldrar þeirra í kjarnafögum. Nemendur 10. bekkjar taka samræmd próf. Nokkuð er um að nemendur 10. bekkjar fái að stunda nám í almennu bekkjardeildinni, en þá verður að koma til sterk námsleg og meðferðarleg staða.
Nemendur á framhaldsskólaaldri taka áfanga í fjarkennslu við Verkmenntaskólann á Akureyri og fá stuðning og aðstöðu til námsins í Hrafnagilsskóla. Þeir nemendur sem geta sækja Verkmenntaskólann inn á Akureyri. Áhersla er lögð á hreyfingu, heilsurækt og útivist innan hefðbundins skólatíma. Unglingarnir taka þátt í félagslífi á vegum skólans.

Íþróttastarf - tómstundir
Mikil útivera er stunduð í formi gönguferða, hjólreiða, sunds og fótbolta. Jafnframt eiga unglingarnir kost á að stunda reglulegar æfingar með íþróttafélögum á Akureyri og taka þátt í keppnum á þeirra vegum. Heima við er mikið spilað, föndrað og spjallað. Þá er nálægðin við Akureyri notuð til að fara í leikhús, bíó, tónleika og fl. Þá er farið reglulega í skoðunar- og ævintýraferðir. Ekki má gleyma að unglingarnir stunda einnig skíði og brettaíþróttina.

Ársskýrsla Laugalands 2018Til baka


Language