Málsstjórar

Málstjóri þjónustu í þágu farsældar barns

Ef fyrir liggur beiðni foreldra og/eða barns um samþættingu þjónustu og ástæða er til að ætla að barn þurfi fjölþætta þjónustu á öðru og/eða þriðja stigi til lengri tíma skal sveitarfélag þar sem barn á lögheimili tilnefna málstjóra þjónustu í þágu farsældar barnsins. Sveitarfélag skal velja málstjóra sem starfar við félagsþjónustu sveitarfélagsins eða á þeim sviðum þar sem þarfir barns liggja. Málstjóri skal hafa þekkingu á þjónustu í þágu farsældar barna. Málstjóri má ekki vera tengdur barni eða foreldrum þess með þeim hætti sem mundi leiða til vanhæfis. Ráðherra skal setja reglugerð um málstjóra þjónustu í þágu farsældar barns. Þar skulu m.a. koma fram frekari hæfisskilyrði og menntunarkröfur sem gerðar eru til málstjóra. Nú hefur barnaverndarnefnd hafið barnaverndarmál og fer þá um samþættingu þjónustu eftir ákvæðum barnaverndarlaga.

Málstjóri er:

- starfsmaður sem starfar við félagsþjónustu sveitarfélagsins eða þar sem þarfir barns liggja
 - sá sem stýrir stuðningsteymi í 2. og 3. stigs þjónustu í þágu farsældar barna
- sá sem styður fjölskyldur við samþættingu þjónustu á 2. og 3. stigi
- aðili sem hefur hagsmuni barns að leiðarljósi  og  er í samstarfi og samráði við foreldra og barn.

Hlutverk málstjóra er að:

- Veita ráðgjöf og upplýsingar um þjónustu í þágu farsældar barns.
- Aðstoða við að tryggja aðgang að mati og/eða greiningu á þörfum barns.
- Bera ábyrgð á gerð stuðningsáætlunar og að stýra stuðningsteymi.
- Fylgja því eftir að þjónusta sé veitt í samræmi við stuðningsáætlun.
- Veita þeim sem sitja í stuðningsteymi ráðgjöf og upplýsingar um samþættingu þjónustu barns.

Áður en málstjóri byrjar að veita þjónustu skv. 1. mgr. skal liggja fyrir beiðni foreldra og/eða barns um samþættingu þjónustu. Þegar beiðni liggur fyrir getur málstjóri aflað upplýsinga um aðstæður barns frá þjónustuveitendum og þeim sem veita almenna þjónustu í þágu farsældar barns.

Málstjóri getur leitað eftir ráðgjöf, stuðningi og handleiðslu til:

Yfirmanna þess málaflokks sem viðkomandi málstjóri starfar fyrir.
Þeirra sem annast innleiðingu samþættingar í sveitarfélaginu (t.d. farsældarteymi) eða svæðisbundins farsældarráðs.
Farsældarsviðs Barna- og fjölskyldustofu www@bofs.is

Stigskipting þjónustu

Þjónustan er stigskipt í þrjú stig í lögunum.
Fyrsta stig:
Grunnþjónusta sem er aðgengileg öllum börnum. Snemmtækur stuðningur er veittur og fylgt eftir á markvissan hátt. Tengiliðir vinna mál barna á fyrsta stigi.
Dæmi: Ung- og smábarnavernd, leikskóli, grunnskóli, almenn heilbrigðisþjónusta ofl.

Annað stig: Einstaklingsbundinn og sérhæfðari stuðningur í samræmi við faglegt mat og/eða frumgreiningu á þörfum barns. Málstjórar vinna mál barna á öðru stigi.
Dæmi: Sérkennsla í skóla, einstaklingsbundinn stuðningur við barn, færniþjálfun ofl.

Þriðja stig: Einstaklingsbundinn og sérhæfðari stuðningur í samræmi við sérhæft og ítarlegt mat og/eða greiningu á þörfum barns. Málstjórar vinna mál barna á öðru stigi.
Dæmi: Innlögn á sjúkrahús eða meðferðarstofnun, greining hjá sérfræðingum t.d. Ráðgjafar- og greiningarstöð, barnaverndarþjónusta ofl.

Leitast skal við að veita sérhæfðari stuðning á grundvelli stuðningsáætlunar um samþætta þjónustu og eftirfylgd.
Þegar málum er vísað til 2. eða 3.stigs þjónustu getur tengiliður setið í stuðningsteymi en málsstjóri tekur við hlutverki samþættingar.

Stuðningsteymi og stuðningsáætlun

Hvernig hefst samþætting þjónustu?
Þjónustuveitendur sem verða þess áskynja að þörfum barns sé ekki mætt með fullnægjandi hætti skulu veita foreldrum og/eða barni leiðbeiningar um samþættingu þjónustu. Einnig geta forsjáraðilar eða barns sjálft haft frumkvæði að því að óska eftir samþættingu. Samþætting er háð samþykki og umsókn forsjáraðila barns.
Sótt er um á sérstöku eyðublaði þar sem forsjáraðili samþykkir vinnslu máls
Í undantekningatilvikum er hægt að úrskurða um að mál sem er í vinnslu barnaverndar skuli unnið í samþættingu án samþykkis foreldra
Tryggt skal að skilyrði persónuverndarlaga séu tryggð í allri vinnslu mála
Tengiliður eða málsstjóri vinnur stuðningsáætlun í samvinnu við fjölskylduna og stuðningsteymi.

Stuðningsáætlun

Stuðningsáætlun er vegvísir um samþætta þjónustu í þágu farsældar barns í takt við stuðningsþörf í daglegu lífi og skólastarfi á ákveðnu tímabili út frá fyrirliggjandi mati og/eða greiningum.
Í áætluninni er gerð grein fyrir stuðningsþörf og hvernig henni er mætt með aðlögun og stuðningi á öllum þjónustustigum.
Hlutverk hvers þjónustuveitanda er skilgreint, gildistími stuðningsáætlunar skráður og verklag stuðningsteymis við mat á verkþáttum og leiðum skilgreint.
Stuðningsáætlun ber að endurmeta og endurnýja eftir því sem þörf krefur. Áður en barn verður 18 ára skal stuðningsteymi gera áætlun þar sem fjallað er um samþættingu þjónustu fyrir barnið eftir að það nær fullorðinsaldri

Stuðningsteymi

• Stuðningsteymi er vettvangur þar sem þjónustuveitendur eiga samstarf um samþættingu þjónustu
• Gerð er stuðningsáætlun þar sem hlutverk hvers og eins þjónustuveitanda er skýrð
• Málsstjóri stýrir stuðningsteymi í 2. og 3. stigs þjónustu
• Tengiliður getur setið í stuðningsteymi eftir að mál er komið til 2.og 3.stigs þjónustu ef það er talið þjóna hagsmunum barnsÞetta vefsvæði byggir á Eplica