Tengiliðir

Tengiliður þjónustu í þágu farsældar barns

Öll börn og foreldrar skulu hafa aðgang að tengilið þjónustu í þágu farsældar barns eftir því sem þörf krefur. Frá fæðingu og þar til barn hefur nám í leik- eða grunnskóla er tengiliður starfsmaður heilsugæslustöðvar eða heilbrigðisstofnunar í heilbrigðisumdæmi barns. Sama á við ef þörf er á samþættingu þjónustu á meðgöngu. Þegar barn er við nám í leik-, grunn- eða framhaldsskóla er tengiliður starfsmaður skólans þar sem barn er við nám. Ef það á ekki við er tengiliður starfsmaður félagsþjónustu þess sveitarfélags þar sem barn á lögheimili. Tengiliður skal hafa viðeigandi þekkingu á þjónustu í þágu farsældar barns. Hann má ekki vera tengdur barni eða foreldrum þess með þeim hætti sem mundi leiða til vanhæfis.

Tengiliður er:

starfsmaður í nærþjónustu / grunnþjónustu barns og fjölskyldu þess.
sá aðili sem styður við samþættingu fyrsta stigs þjónustu í þágu farsældar barns.
sá sem veitir fjölskyldunni upplýsingar um þjónustu, tryggir aðgang að frummati, styður við samþættingu þjónustu allra þjónustuveitenda og fylgir málum eftir á 2. og 3. stig ef þörf er á.

Hlutverk tengiliðar er:

að hafa hagsmuni barns að leiðarljósi.
að rækja hlutverk sitt í samstarfi og samráði við foreldra og barn.
að veita upplýsingar um þjónustu í þágu farsældar barns.
að aðstoða við að tryggja aðgang að frummati á þörfum barns.
að skipuleggja og fylgja eftir samþættingu fyrsta stigs þjónustu í þágu farsældar barns.
að koma upplýsingum til sveitarfélags um þörf fyrir tilnefningu málstjóra.
að taka þátt í starfi stuðningsteymis eftir því sem við á.

Tengiliður þarf að:

hafa þekkingu og yfirsýn yfir þá þjónustu sem er í boði í sveitarfélaginu/þjónustusvæðinu
vera í góðum tengslum við þau börn og foreldra sem hann þjónustar
eiga í góðum samskiptum við aðra þjónustuveitendur á svæðinu

Tengiliður getur leitað eftir ráðgjöf, stuðningi og handleiðslu til:

Yfirmanna þess málaflokks sem viðkomandi tengiliður starfar fyrir.
Þeirra sem annast innleiðingu samþættingar í sveitarfélaginu (t.d. farsældarteymi) eða svæðisbundins farsældarráðs.
Farsældarsviðs Barna- og fjölskyldustofu www@bofs.is

Stigskipting þjónustu

Þjónustan er stigskipt í þrjú stig í lögunum.
Fyrsta stig:
Grunnþjónusta sem er aðgengileg öllum börnum. Snemmtækur stuðningur er veittur og fylgt eftir á markvissan hátt. Tengiliðir vinna mál barna á fyrsta stigi.
Dæmi: Ung- og smábarnavernd, leikskóli, grunnskóli, almenn heilbrigðisþjónusta ofl.

Annað stig: Einstaklingsbundinn og sérhæfðari stuðningur í samræmi við faglegt mat og/eða frumgreiningu á þörfum barns. Málstjórar vinna mál barna á öðru stigi.
Dæmi: Sérkennsla í skóla, einstaklingsbundinn stuðningur við barn, færniþjálfun ofl.

Þriðja stig: Einstaklingsbundinn og sérhæfðari stuðningur í samræmi við sérhæft og ítarlegt mat og/eða greiningu á þörfum barns. Málstjórar vinna mál barna á öðru stigi.
Dæmi: Innlögn á sjúkrahús eða meðferðarstofnun, greining hjá sérfræðingum t.d. Ráðgjafar- og greiningarstöð, barnaverndarþjónusta ofl.

Leitast skal við að veita sérhæfðari stuðning á grundvelli stuðningsáætlunar um samþætta þjónustu og eftirfylgd.
Þegar málum er vísað til 2. eða 3.stigs þjónustu getur tengiliður setið í stuðningsteymi en málsstjóri tekur við hlutverki samþættingar.

Stuðningsteymi og stuðningsáætlun

Hvernig hefst samþætting þjónustu?
Þjónustuveitendur sem verða þess áskynja að þörfum barns sé ekki mætt með fullnægjandi hætti skulu veita foreldrum og/eða barni leiðbeiningar um samþættingu þjónustu. Einnig geta forsjáraðilar eða barns sjálft haft frumkvæði að því að óska eftir samþættingu. Samþætting er háð samþykki og umsókn forsjáraðila barns.
Sótt er um á sérstöku eyðublaði þar sem forsjáraðili samþykkir vinnslu máls
Í undantekningatilvikum er hægt að úrskurða um að mál sem er í vinnslu barnaverndar skuli unnið í samþættingu án samþykkis foreldra
Tryggt skal að skilyrði persónuverndarlaga séu tryggð í allri vinnslu mála
Tengiliður eða málsstjóri vinnur stuðningsáætlun í samvinnu við fjölskylduna og stuðningsteymi.

Stuðningsáætlun

Stuðningsáætlun er vegvísir um samþætta þjónustu í þágu farsældar barns í takt við stuðningsþörf í daglegu lífi og skólastarfi á ákveðnu tímabili út frá fyrirliggjandi mati og/eða greiningum.
Í áætluninni er gerð grein fyrir stuðningsþörf og hvernig henni er mætt með aðlögun og stuðningi á öllum þjónustustigum.
Hlutverk hvers þjónustuveitanda er skilgreint, gildistími stuðningsáætlunar skráður og verklag stuðningsteymis við mat á verkþáttum og leiðum skilgreint.
Stuðningsáætlun ber að endurmeta og endurnýja eftir því sem þörf krefur. Áður en barn verður 18 ára skal stuðningsteymi gera áætlun þar sem fjallað er um samþættingu þjónustu fyrir barnið eftir að það nær fullorðinsaldri

Stuðningsteymi

• Stuðningsteymi er vettvangur þar sem þjónustuveitendur eiga samstarf um samþættingu þjónustu
• Gerð er stuðningsáætlun þar sem hlutverk hvers og eins þjónustuveitanda er skýrð
• Málsstjóri stýrir stuðningsteymi í 2. og 3. stigs þjónustu
• Tengiliður getur setið í stuðningsteymi eftir að mál er komið til 2.og 3.stigs þjónustu ef það er talið þjóna hagsmunum barns


Þetta vefsvæði byggir á Eplica